LB_DCS3355

Årets affärssystemprojekt.

Läs mer » Kontakta oss »
DSC_8331-001

Strategiutveckling och realisering.

Vad vi gör » Kontakta oss »
DSC03181-001

Leder och styr – ända in i mål.

Hur vi gör » Kontakta oss »
DSC_0296-001

Analyserar och ger råd – före, under och efter.

Hur vi gör » Kontakta oss »
DSC_0700.NEF

Tillför nya perspektiv – connecting the dots.

Hur vi gör » Kontakta oss »
IMG_1808-001

Framgångsrika förändringar.

Om oss » Kontakta oss »

Vad vi gör

Vi arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling och hjälper dig att ta fram, utveckla och realisera företagets strategier.

Läs mer »

Hur vi gör

Vi är väl insatta i komplexa processer och stora organisationer.
Hos oss är förändringar vardagsmat.

Läs mer »

Vilka vi är

Anchor Management Consulting är ett konsultföretag med 100 procent seniora konsulter som arbetar för framgångsrika förändringar.

Läs mer »

Vår åsikt

2016-06-29

What gets measured gets done (Bild: California Digital Library)

Fel KPIer kan driva din verksamhet i fördärvet

”Du får vad du mäter!”, är en sanning som i många fall kan liknas vid en naturlag. I naturvetenskapen får vi lära oss att det inte går att mäta ett system utan att påverka det. Detta gäller även organisationer. Genom att definiera Key Performance Indicators (KPIer) och kommunicera detta i organisationen, påverkar man individers beteende. Du kommer med stor sannolikhet att få vad du mäter, så då vill det till att mätetalen är valda med omsorg.

Ett tydligt exempel på hur felaktigt definierade KPIer kan driva icke önskvärt beteende är olika typer av felsökning, som t.ex. testning, verifiering eller kvalitetssäkring. Målet med felsökningsaktiviteten är att säkerställa att objektet är så fritt från fel och defekter som möjligt innan det går vidare till nästa fas. Det är viktigt att ha i minnet att objektet inte kommer att bli mindre fri från fel för att det testas. Det är först när felen åtgärdas som objektet förbättras.

En chef för en testningsverksamhet berättade att de mätte antalet felrapporter som skrevs på testobjektet och målet var att finna så få fel som möjligt. Målvärdet för en viss fas var satt till 100 stycken. Konsekvenserna blev ödesdigra och kostsamma. Medarbetarna på testenheten gjorde så mycket de kunde för att målet skulle uppnås. Det gick till och med så långt att när målvärdet började närma sig, så slutade medarbetare att rapportera upptäckta fel i felhanteringssystemet. Istället användes ett skuggsystem med post-it-lappar, som ibland försvann. Förvirringen blev total. Men objektet blev inte bättre.

Om man tar ett steg tillbaka, så ter det sig självklart att en testningsverksamhet skall hitta så många fel som möjligt. Det är därför verksamheten finns. Ju tidigare fel upptäcks i konstruktionen, desto billigare är de att åtgärda.

Alla typer av felsökningsverksamhet måste gå ut på att hitta så många fel och brister som möjligt, och att göra detta så tidigt som möjligt. Alla KPIer kan komma att bli föremål för manipulation, så det är av yttersta vikt att man tänker ett extra varv kring vilket beteende man försöker driva i organisationen.

Vilka lönsamhetsmått används i din organisation? Absoluta belopp eller olika kvoter (t.ex. ROCE, ROS)? En kvot har som bekant en täljare och en nämnare. Skulle det kunna vara så att ni säger nej till lönsamma affärer för att inte försämra ert nyckeltal? Du får vad du mäter!

2016-05-31Årets Affärssystemprojekt 2015 – ett teamarbete från start till mål!

Vår kund, läkemedelsföretaget Medivir, har för implementeringen av SAP S/4HANA utnämnts till Årets Affärssystemprojekt 2015 i samband med Forum4IT i Göteborg den 3 maj. Framgångsfaktorn var ett sant teamarbete från start till mål.

Det märks tydligt, som extern konsult, om inställningen hos personalen är positiv till ett genomförande och om det ska bli roligt. Det är inte alltid så, men så kändes det på Medivir vid uppstarten av projektet.

Förändringsprojekt handlar generellt om att skapa något nytt och göra annorlunda. Ofta ställs krav på kompetens som kanske helt saknas. För att medarbetare ska vilja skapa förändring och vara engagerade behövs incitament. Drivkraften hos människor kan vara olika och inser inte ledningsgruppen detta kan man vara illa ute med projektet redan från start. Där viljan finns kommer man långt.

2016-04-13

Vägen framåt består av många val

Säkra din konkurrenskraft – transformera din service management!

I ett företags totala leverans mot kund har servicedelen ökat markant och förväntas fortsätta att öka. Detta har resulterat i ett ökat fokus på servicedelens innehåll, processer och verktyg. Traditionellt skiljer sig leveransen av service väsentligt jämfört med andra leveranser. I arbete med att ”förbättra” leveransen av servicen är det vanligt att stöta på följande utmaningar och behov:
• Att göra serviceprocessen mer effektiv. Detta leder till krav på att standardisera innehåll, automatisera processer och paketera serviceleveransen mot kund
• Att definiera livscykeln för en serviceprodukt. Under detta finns frågor kring en serviceprodukts definition, dess framtagning, dess livslängd och dess ändringshantering
• Att ha kontroll på serviceleveransen. Detta gäller främst finansiell kontroll, så att företaget vet hur lönsam serviceprodukten är

Det är vanligt att ett företags serviceerbjudanden helt skräddarsys utifrån kundernas behov och att företagets egna eller externa leverantörers resurser inte tas i beaktande. Det saknas alltså oftast en struktur som sträcker sig från kund till utförandeorganisation. Häri ligger den stora utmaningen och här finns den största potentialen för förbättringar. Utmaningen ligger i att avgöra hur långt serviceprodukten kan standardiseras, för att finna balansen mellan flexibilitet mot kund och effektivitet. Min erfarenhet är att denna balans blir lättare om interna eller externa leverantörers aktiviteter standardiseras, men att dessa paketeras i olika kombinationer av servicepaket ut mot kund. Andra fördelar med att standardisera de olika serviceaktiviteterna är:
• Resurs/kapacitetsplaneringen blir lättare
• Resursallokeringen förenklas
• Antalet olika serviceprodukter blir färre, vilket leder till enklare underhåll
• E-handelsupplägg mot kunder såväl som mot externa leverantörer av service kan skapas

Detta har du säkert redan gjort för ditt företags fysiska produkter – kontentan är att samma sak även måste göras för dina serviceprodukter.

Läs fler »